Doelstelling

Handelsbedrijf der Smeden

Het handelsbedrijf der Smeden, de voortzetting van het Utrechtse Smede Gildt, heeft tot de dag van vandaag tot doel en taak om de eigendommen van het voormalige gilde te bewaren en toezicht te houden op de gang van zaken in het St. Eloyen Gasthuis.

Tevens verzorgt het Handelsbedrijf de Smeden de uitreiking van penningen, oorkonden en soms ook stipendia voor leerlingen die zich verdienstelijk hebben gemaakt in of hoge cijfers hebben behaald bij het beroepsonderwijs voor de metaalnijverheid.

St. Eloyen Gasthuis

De huidige broederschap van het St. Eloyengasthuis zet zich vooral in om het roerend en onroerend goed, de tradities en gebruiken, en de charitas in stand te houden. Het bestuur van het Handelsbedrijf let, met het oog op die continuïteit, met name op tijdige aanwas van de broederschap met nieuwe broeders.

De stichting St. Eloyengasthuis is een Algemeen Nut beogende Instelling (ANBI).

Privacyverklaring

Het Sint Eloyen Gasthuis te Utrecht en de Algemene Verordening Persoonsgegevens

Het Sint Eloyen Gasthuis (SEG) verzamelt uitsluitend persoonsgegevens van zijn leden. De grondslag is de vrijwillig aanmelding als (aspirant-)lid via een papieren formulier. Het SEG legt vast: volledige naam, adres, contactgegevens, geboortedatum, beroep, banknummer, gegevens over de uitoefening van het lidmaatschap, voor- en achternaam partner.
Deze gegevens worden vastgelegd in een digitaal en gedrukt bestand dat onder beheer staat van de tweede secretaris. Het is de leden niet toegestaan de (e-mail)adressen te gebruiken anders dan voor onderlinge correspondentie.
Het lidmaatschap eindigt bij overlijden, opzegging of royement. Uiterlijk na een jaar worden de persoonsgegevens verwijderd.